کارشناس حقوقی شورا

کارشناس حقوقی شورای مرکز رشد

حسن حمزه لویی

 

سمت: معاون هماهنگی واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق

سابقه : مدیر آموزش واحد- مسئول امتحانات واحد- معاونت دانشجوی واحد- مسئول امور شاهد و ایثارگران - معاون هماهنگی واحد

دریافت فایل رزومه