مزایای استقرا در مرکز

شاخص ترین مزیت استقرار واحدها و هسته های فناوری در مرکز رشد، قرار گرفتن محققین در یک فضای توسعه فناوری  است که تبادل افکار مستمر با دیگر محققین و مؤسسات فناوری را موجب می شود.  علاوه بر بهره گیری از مزایای تجمیع واحدهای فناوری و ارتقای سطح مبادلات علمی- فنی، واحدهای فناوری   از خدمات اداری، اطلاع‌رسانی، پشتیبانی فنی و خدمات مشاوره‌ای و آموزشی که با تعرفه‌های مناسب ارائه می‌گردد بهره‌مند خواهند شد. همچنین واحدهای فناوری  امکان استفاده از اعتبار خدماتی را دارند، اعتبار خدماتی جهت پرداخت بخشی از هزینه‌های اسکان، خرید تجهیزات و استفاده از خدمات پشتیبانی مرکز رشد در اختیار واحد فناوری  قرار می‌گیرد. چنانچه ایدة محوری واحد فناوری  مورد تصویب شورای مرکز رشد قرار گیرد، امکان استفاده از حمایت مالی جهت اجرای ایده کاری ( اعتبار تحقیقاتی) نیز وجود دارد. این اعتبارات به صورت مرحله‌ای در مدت حضور واحد فناوری  در مرکز رشد به واحد فناوری  پرداخت می‌گردد.