نحوه جذب و استقرار

فایل پاورپوینت زیر مراحل کامل ایجاد یک واحد فناور

را در مرکز رشد تشریح می کند

/Files/32/Content/Presentation1.pptx