شرایط پذیرش در مرکز

شرایط پذیرش

درخواست واحد متقاضی استقرار براساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد.

- داشتن ایده محوری مناسب.

- ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد .

- ارائة برنامه کاری متکی بر شناخت بازار (Business Plan)

پذیرش واحدهای دوره رشد

واحدهای  متقاضی استقرار در مرکز رشد، چنانچه  شرایط پذیرش را داشته باشند، می‌توانند برای ورود به دوره رشداقدام کنند. در صورت پذیرش درخواست متقاضی، شرط استقرار در مرکز رشد و برخورداری از خدمات این دوره، داشتن ماهیت حقوقی و یا آمادگی برای ثبت شرکت/مؤسسه می‌باشد. مدت دوره‌های رشد حداکثر سه سال است که با شرایط ویژه‌ می‌تواند تا دو سال دیگر تمدید شود. ارائه خدمات در قبال پرداخت هزینه و بر اساس تعرفه‌های مصوب صورت می‌گیرد.

تذکر1 : وجود حداقل دو نفر اعضای تمام وقت، شامل یک نفر کارشناس ارشد (عضو موسس‌)و یک نفرکارشناس یا کارشناس ارشد (عضو موسس یا همکار )، در موسسه ضروری است .

تذکر2 : وجود حداقل یک نفر کارشناس خبره و یا محقق با تجربه در زمینه تخصصی/ اقتصادی / تحقیقات توسعه ای مرتبط با فعالیت واحد فناوری بعنوان مشاور یا موسس در واحد