موارد عدم پذیرش

موارد عدم پذیرش طبق فلو چارت مصوب مرکز رشد

در زیر شاخه ((نمودار فرآیند پذیرش)) موجود است, میباشد.